Registerbeskrivning

Personuppgiftslag (523/99) 10 §

1. Registeransvarig

Arcada studerandekår (ASK) http://www.asken.fi/
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’diako http://diak.fi/odiako
HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA http://helga.fi
Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HUMAKO) http://humako.net/
Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) http://www.hamko.fi/
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (COPSA) http://www.copsa.fi/
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (MAMOK) http://www.mamok.fi
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (POKA) http://varmapoka.fi/
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (CAMOS) http://camos.fi/
Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAIKO) http://www.saiko.fi/
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAMMAKKO) http://www.sammakko.net/
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAMO) http://www.samo.fi/
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) http://www.portal.savonia.fi/amk
Studerandekåren vid Yrkehögskolan Novia (NOVIUM) http://www.novium.fi
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TAMKO) http://www.tamko.fi
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO) http://www.opiskelijakunta.net/
Studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola (VAMOK) http://www.vamok.fi/

2. Person ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson

Sebastian Oey, generalsekreterare Arcada studerandekår – ASK
Telefon: 050 469 7407
E-post: sebastian(a)asken.fi
Adress: Majstadsgatan 11, 00550 Helsingfors

Samt
Miikka Lönnqvist, generalsekreterare, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
Telefon: 050 389 1018
E-post: miikka.lonnqvist(a)samok.fi
Adress: Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors

3. Registrets namn

Medlemsregister

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Medlemsförteckning i enlighet med Föreningslagen (503/1989) 11 §. Personuppgiftslagens (523/1999) 8 § 5 moments anknytningskrav: behandling av medlemskap.

5. Registrets innehåll

Släktnamn
Förnamn
Medlemsnummer
Medlemskategori
Yrkeshögskola
Studerandekår
Ämnesförening
Studentnummer
F.d. medlemsnummer
F.d. släktnamn
Personbeteckning
Näradress
Postnummer
Postanstalt
Näradress efter att studierna inletts
Postnummer efter att studierna inletts
Postanstalt efter att studierna inletts
Leveransadress för studerandekårens tidning
Hemkommun
Nationalitet
E-postadress
Telefonnummer
Bild
Inskrivningsår
Utbildningsenhet
Enhet
Utbildningsprogram
Klass eller grupp
Medlem sedan
Närvarande
Fakturerings- och betalningsuppgifter för medlemsavgift
Motionsklistermärke
Information om eventuella förtroendeuppdrag för studerandekåren
Status för kortet
Korttyp
Beställningsuppgifter för kortet
Klistermärke utlämnat
Studerandekategori
Status för medlemskap
Marknadsföringstillåtelse
Medlemskap på e-postlistor

6. Stadgeenliga informationskällor

Information fås av medlemmen via en blankett på webben eller pappersblankett. Personuppgifterna och adressuppgifter samt studierätten kontrolleras och uppdateras vid behov, med medlemmens medgivande, från yrkeshögskolans studerande- och studieregister.

7. Stadgeenligt översändande av personuppgifter till stater utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifterna kan med medlemmens medgivande som teknisk upptagning eller som utskrift i form av självhäftande etiketter överlåtas till studerandekårens samarbetspartners för direktmarknadsföring. Samarbetspartners överlåter inte personuppgifter till någon tredje part. Informationen överlåts eller överförs inte till områden utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Rätt till insyn

Var och en har rätt att få information om vilken data som lagrats i det register som denna registerbeskrivning avser. Var och en kan även kontrollera att det inte finns uppgifter om henne eller honom i detta register.
Man har rätt att avgiftsfritt granska informationen en gång om året. Begäran om kontroll av uppgifter bör levereras som egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling adresserat till studerandekårens kansli.
Man kan även personligen kontrollera informationen på studerandekårens kansli. Innan uppgifterna lämnas ut kontrolleras personens identitet.
Endast i undantagsfall kan rätten till insyn nekas. Om begäran om kontroll av uppgifter nekas, ges ett skriftligt intyg på förvägrandet. Den registrerade har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling på adressen Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 HELSINGFORS.

9. Rättelse av en uppgift

Studerandekåren rättar, utplånar eller kompletterar en personuppgift som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.
Begäran om rättelse kan göras skriftligen, adresserat till studerandekårens kansli eller personligen på studerandekårens kansli. Identiteten för den som yrkar på rättelse kontrolleras.

Om yrkande på rättelse av en uppgift inte godkänns, ges ett skriftligt intyg om detta. Den registrerade har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling på adressen Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 HELSINGFORS.

10. Principer för skydd av uppgifterna

Endast vissa av studerandekårens anställda och förtroendevalda samt sådana föreningars personal och förtroendevalda som verkar på uppdrag av och för studerandekåren har rätt att använda medlemsregistret. Det finns olika användarnivåer i registret och användaren får rätt att administrera och läsa endast sådan information som behövs för respektive persons uppgift. Varje användare har ett eget användar-ID och ett eget lösenord som krävs för inloggning.