Stadgar

ASK Stadgar
ASK Valstadga
ASKs Reglemente
Förtjänstteckenreglement
Georg von Wendt Pristadga
Specialföreningsreglemente

Arcada studerandekår – ASKs stadgar

1 § Studerandekåren

Studerandekårens namn är Arcada studerandekår – ASK. Studerandekårens hemort är Helsingfors. Studerandekårens officiella språk är svenska. Härefter används namnet ASK.

Studerandekåren är enligt yrkeshögskolelagen (351/2003) 42 a § ett offentligt samfund med rätt till självstyre.  Om inte annat följer av yrkeshögskolelagen eller dessa stadgar tillämpas föreningslagen (503/1989) på studerandekårens verksamhet.

2 § Syfte och verksamhetsformer

Arcada studerandekår – ASK har som uppgift att
– främja och bevaka Arcada studerandes intressen och rättsskydd
– verka som studiepolitiskt organ och främja samhälleliga, fackliga, sociala och kulturella strävanden
– verka som samarbetsorgan till de föreningar som är verksamma vid Arcada
Studerandekåren har till uppgift att välja studeranderepresentanter i yrkeshögskolans styrelse och i andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagen 12 § 2 mom. 4  punkten.

Studerandekåren kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga fast egendom och aktier, motta testamenten och donationer, idka ekonomisk verksamhet för att finansiera sin verksamhet, och har rätt att verka som kärande och svarande i domstolar och andra myndighetsinstanser.

3 § Medlemskap

Att bli medlem:

Alla vid Arcada inskrivna studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen eller studerande vid öppna yrkeshögskolan vid Arcada kan bli medlemmar i ASK genom att betala den fastställda medlemsavgiften. Dessa medlemmar är ordinarie medlemmar. Härefter hänvisas till dessa som medlemmar.

En ordinarie medlem har rösträtt och kan ställa upp i val som ordnas av ASK. Gällande val, se valstadgan.

Medlemskapsperioden kan vara en termin, ett läsår eller hela studietiden.

En studerande kan beställa ett studiekort som bevis på sitt medlemskap. Villkoren för studiekort bestäms av Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf. SAMOKs instruktioner för studiekortet och läsårsdekalen.

Om man inte förnyar sitt medlemskap eller betalar innevarande medlemsavgift förlorar man sitt medlemskap och blir utskriven ur studerandekåren. Om man blir utexaminerad eller förlorar sin studierätt förlorar man även sitt medlemskap. Studerandekåren har rätt att upphäva en studerandes medlemskap om det ligger ytterst vägande grunder därtill.  Styrelsen bör framföra förslag på uteslutande av medlem till fullmäktige. Beslut om uteslutande av medlem fattas av fullmäktige med enkel majoritet. Medlemmen i fråga har rätt att bli hörd innan beslut om upphävning fattas.

Kåren kan ha stödande samt ständiga medlemmar. Närmare om dessa bestäms i reglementet.

Kåren kan ha hedersmedlemmar. Beslut om antagande av hedersmedlem fattas av studerandekårens fullmäktige på initiativ av styrelsen eller förtjänstteckenskommitéen.

4 § Medlemsavgift

Medlemsavgifter fastställs av studerandekårens fullmäktige på höstmötet i samband med godkännandet av budgeten. Medlemsavgiften är den samma för alla medlemmar. Studerandekårens styrelse besluter hur och när medlemsavgiften uppbärs.

Stödande medlemmar betalar en årlig avgift och ständiga medlemmar en engångsavgift som fastslås årligen av fullmäktige i samband med övriga medlemsavgifter.

Hedersmedlemmarna betalar ingen medlemsavgift.

5 § Organisation

Fullmäktige är ASKs högsta beslutsfattande organ. Studerandekårens styrelse fungerar som organisationens verkställande organ. Mandatperioden för fullmäktige och styrelsen är ett kalenderår. Styrelsen tillsätts av fullmäktige som stöder styrelsen och bevakar deras arbete.

Fullmäktige utser två studerandetrepresentanter samt suppleanter i högskolans styrelse. Styrelsen har till uppgift att välja studeranderepresentanter i sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagen 12 § 2 mom. 4 punkt.

Studerandekåren kan ha anställda.

Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige på förslag av styrelsen. Detta gäller bland annat köp, försäljning eller uppförande av fastighet liksom tecknande av aktier.

Styrelsen utser studeranderepresentanter samt suppleanter till såväl Arcada studerandekårs aktiebolag som Fastighetsbolaget Ab Cor-huset. Representanterna bevakar studerandekårens och medlemmarnas intressen.

6 § Fullmäktige

Val av fullmäktige.

Ledamöter till fullmäktige väljs genom allmänna, proportionella och hemliga personval bland studerandekårens medlemmar. Endast medlemmar i Arcada studerandekår är valbara till fullmäktige och har rösträtt i valet. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och maximalt 15 suppleanter. Val av fullmäktige förrättas i enlighet med av fullmäktige godkänd valstadga. Efter att fullmäktige valresultatet fastställts sammanträder fullmäktige till konstituerande möte inom en månad från det datum då fullmäktigevalets resultat offentliggjorts.

En fullmäktigeledamot är valbar enligt valstadgan 6 §.

Fullmäktige kan upplösa sig själv och utlysa nyval. Beslut om upplösning av fullmäktige och nyval måste fattas på två (2) på varandra följande möten med minst två (2) veckors mellanrum. För beslut krävs enkel majoritet på båda mötena. Nytt fullmäktige skall väljas inom en (1) månad från att beslutet om upplösning vid det andra mötet fattats. Fullmäktige sköter sitt uppdrag tills ett nytt fullmäktige konstituerat sig.

Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöten sammankallas av fullmäktiges presidium eller styrelsen då styrelsen eller fullmäktiges presidium anser skäl därtill föreligga, eller då minst en tiondedel (1/3)  av fullmäktige, eller minst en tjugondedel (1/20) av studerandekårens röstberättigade medlemmar skriftligen det begär för ett uppgivet ärende. Extra fullmäktigemöte skall hållas inom trettio (30) dagar från att yrkandet framställdes. Fullmäktige skall under ett verksamhetsår sammanträda minst fem (5) gånger.

Fullmäktige är beslutsfört då mötet är stadgeenligt sammankallat och då ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande samt minst tio (10) övriga fullmäktigeledamöter är närvarande. Varje fullmäktigeledamot har en röst, rösten kan endast användas personligen. Studerandekårenens generalsekreterare fungerar som mötessekreterare. Vid förhinder kan fullmäktige tillsätta en annan mötessekreterare i enlighet med reglementet.

Fulmäktigeledamöter kan närvara vid fullmäktige möte personligen eller elektroniskt via videokonferens. Ledamöter kan dock inte delta i sluten omröstning via videokonferens. Mer om videokonferens bestäms i reglmentet.

Närmare om närvaro- yttrande- förslags- och initiativsrätt bestäms i reglementet.

Sammankallande av fullmäktigemöten:
–              Kallelsen skickas ut per e-post
–              Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast tio (10) dagar innan mötet
–              Kallelsen bör vara tillgänglig för alla medlemmar, t.ex. på kårens hemsida
–              Kallelsen bör sändas till funktionärer, Äldres Råd, ASK AB och FAB
–              Kallelsen bör innehålla föredragningslistan
Under sammanträdet kan fullmäktigeledamöterna också behandla ärenden som inte finns på kallelsen om tre fjärdedelar (3/4) av fullmäktigeledamöterna besluter det. Om frågor som avses i föreningslagen 23 § kan inte beslutas om de inte har nämnts i kallelsen.

Vid fullmäktiges konstituerande möte behandlas följande:
1)    Val av Sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare väljs
2)    Mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras
3)    Föredragningslistan godkänns
4)    Anteckning av fullmäktiges sammansättning
5)    Val av ordförande, viceordförande och andra viceordförande
6)    Val av styrelse, styrelseorförande samt fyra till åtta (4-8) styrelsemedlemmar.
7)    Beslut om reglementet för nästa år
8)    Val av reglementgrupp
9)    Övriga ärenden

Studerandekårens fullmäktige skall sammanträda till vårmöte senast inom april månad.

Vid fullmäktiges vårmöte behandlas följande:
1)    Val av sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare väljs.
2)    Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
3)    Föredragningslistan godkänns
4)    Studerandekårens verksamhetsberättelse för föregående år behandlas
5)    Föregående års bokslut, revisorernas utlåtande behandlas varefter bokslutet godkänns.
6)    Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, redovisare och andra ansvarspersoner fattas.
7)    Val av valnämnd
8)    Val av förtjänstteckenkommitté
9)    Övriga ärenden

Studerandekårens fullmäktige skall sammanträda till höstmöte senast inom november månad.

Vid fullmäktiges höstmöte behandlas följande:

1)    Val av sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
2)    Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
3)    Godkännande av föredragningslistan
4)    Beslut om nästa års verksamhetsplan
5)    Beslut om medlemsavgifter för nästa verksamhetsperiod
6)    Beslut om arvoden
7)    Beslut om verksanmhets- och projektbidrag till specialföreningarna, samt beviljandekriterier
8)    Beslut om nästa års budget
9)    Val av revisor
10)Val av styrelsebildare
11)Val av tre nya medlemmar til Äldres Råd
12)Övriga ärenden

7 § Styrelsen

Styrelsen är studerandekårens administrativa och verkställande organ. Styrelsen består av ordförandesamt fyra till åtta (4-8)ledamöter.  En anställd inom studerandekåren kan inte vara medlem i styrelsen.

Styrelsens syfte:
–              Leder studerandekårens verksamhet
–              Ansvarar för studerandekårens administration
–              Övervakar att gällande stadgar, reglemente och direktiv följs
–              För studerandekårens talan inför domstol och övriga myndigheter
–              Ingår avtal i studerandekårens namn
–              Verkställer fullmäktiges beslut.
Studerandekårens anställda generalsekreterare fungerar som sekreterare för styrelsen.

Styrelsen kan vid behov utse funktionärer för olika poster inom kårens verksamhet.
En funktionär är inte en styrelsemedlem. En funktionär har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten men inte rösträtt. Styrelsen kan vid behov tillkalla sakkunniga.

Styrelsen sammanträder till möte på kallelse av ordförande eller vice ordförande.Ordförande skall sammankalla styrelsen till möte också då minst en tredjedel (1/3) av styrelseledamöterna skriftligen det yrkar. Styrelseledamöterna skall få kallelsen till styrelsens konstituerande möte minst sju (7) dagar före mötet. Styrelsen beslutar på det konstituerande mötet om tillvägagångssättet för kallelserna i fortsättningen.

Styrelsen är beslutsför då den stadgeenligt sammankallats och då ordförande eller vice ordförande samt minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Fullmäktiges presidium har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Presidiet har inte rösträtt på styrelsens möten.

Om fullmäktige avsätter en styrelseledamot under verksamhetsperioden, Kan fullmäktige vid behov välja en ny styrelseledamot för resten av verksamhetsperioden. Om fullmäktige avsätter hela styrelsen tillsätts en ny styrelse enligt valstadganOm styrelsens ordförande avsätts eller avgår under verksamhetsperioden avgår hela styrelsen. Om styrelsen avgår eller av andra orsaker avskiljs från sina uppgifter, tillsätter fullmäktige en tillfällig styrelse tills en ny styrelse blivit vald.

8 § Anställda

Styrelsen utser, anställer och ingår arbetsavtal med en generalsekreterare och eventuella andra anställda för studerandekåren. Styrelsens ordförande fungerar som generalsekreterarens chef, vid ordförandes frånvaro fungerar vice ordföranden som chef. Det är styrelsen som vid behov säger upp eller upphäver de anställdas arbetsavtal.

9 § Specialföreningar

Arcada studerandekår kan ha specialföreningar. Registrerade föreningar beviljas specialföreningsstatus av styrelsen. Ansökan samt beviljande av specialföreningsstatus beskrivs i specialföreningsreglementet.

10 § Initiativrätt och motioner

Studerandekårens samtliga medlemmar har initiativrätt till fullmäktiges och styrelsens möten. Initiativ skall framställas skriftligt och skall vara fullmäktige och styrelsen tillhanda senast en (1) dag före mötena.

Samtliga medlemmar i studerandekåren är berättigade att väcka motioner enligt reglementet. Motionen riktas till styrelsen eller fullmäktige som skall uttala sig om ärendet. Styrelsen skall uttala sig om motionen inom en (1) månad och fullmäktige skall svara på motionen inom två (2) månader.

Förfarandet vid initiativ och motioner beskrivs närmare i ASKs reglemente.

Representanter för den sammanslutning eller representanter för de medlemmar som väckt motionen har rätt att delta i diskussionen vid det fullmäktige- eller styrelsemöte som behandlar motionen.

11 § Beslutsfattande

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat nämns i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid sluten omröstning då lotten avgör. En fullmäktigeledamot kan när som helst kräva en sluten omröstning oavsett  ärende.

I reglementen redogörs mera detaljerat för studerandekårens arbetssätt. Om förrättande av fullmäktigeval bestäms separat i valstadga. I förtjänssteckenreglement ingår regler för studerandekårens förtjänsttecken och hedersomnämnanden. Fullmäktige besluter om reglementen och förtjänstteckenstadgan med tre fjärdedels (3/4) majoritet. Valstadgan fastställs på två (2) på varandra följande fullmäktigemöten med tre fjärdedels (3/4) majoritet.

12 § Offentlighet och besvärsrätt

När ett sådant förvaltningsärende som avses i yrkeshögskolelagen behandlas vid studerandekåren skall förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas. Beslut och därtill hörande dokument är då offentliga såsom det stadgas i förenämnda lagar. Studerandekårens övriga dokument är offentliga för studerandekårens medlemmar, om inte i lagen eller i dessa stadgar annat stadgas.

Handlingar som gäller studerandekårens fastighetsverksamhet och affärsverksamhet samt handlingar angående enskilda personer är inte offentliga. En person är berättigad att få ta del av handlingar som gäller honom/henne personligen.

Förslag, utkast, rapporter, utlåtanden, PM eller annan utredning som behandlats av studerandekårens organ är offentliga, såvitt inte organet annat besluter. Dokument som är under beredning är inte offentliga. Studerandekårens medlemmar, Äldres Råd, styrelsemedlemmarna i både Arcada Studerandekårs Aktiebolag (ASK AB) och Fastighetsbolaget Ab Corhuset (FAB) är berättigade att erhålla utdrag ur offentliga protokoll av studerandekårens fullmäktige, styrelse, kommittéer och rådgivande organ.

Ändring i ett beslut som studerandekåren fattat med stöd av Yrkeshögskolelagens 42 § 2 mom. söks enligt vad som i Yrkeshögskolelagens 42 § bestäms om sökande av ändring i ett beslut av yrkeshögskolan.

Om inte något annat följer av denna lag tillämpas föreningslagen(503/1989) på studerandekårens verksamhet.

13 § Namntecknare

Studerandekårens namn tecknas av styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med en styrelsemedlem, generalsekreteraren eller fullmäktiges ordförande.

14 § Ekonomi

Studerandekåren är bokföringsskyldig. Bokföringen skall uppgöras enligt bokföringslagen. Studerandekåren har en revisor med suppleant eller en revisionssammanslutning, vilka skall vara av Centralhandelskammaren godkända.

Studerandekårens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen gör upp bokslutet samt de dokument som behövs för revisorsgranskningen enligt god bokföringssed. Senast tre (3) månader efter att räkenskapsperioden tagit slut ska dessa vara revisorn tillhanda.

Revisorn bör avge revisionsberättelse åt styrelsen inom två veckor från att ha mottagit bokslutet och de tillhörande dokumenten. Styrelsen skall presentera bokslutet och revisionsberättelsen för fullmäktige senast på fullmäktiges vårmöte.

15 § Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av studerandekårens stadgar fattas av fullmäktige på två (2) på varandra följande möten, som bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Varje ändringsförslag bör omfattas av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Stadgarna fastställs av yrkeshögskolans rektor.

Dessa stadgar är godkännda av fullmäktige 5.10.2011 och 23.11.2011
Dessa stadgar är bestyrkta av Arcadas rektor, Henrik Wolff 12.12.2011
Dessa stadgar träder i kraft 1.1.2012