ASK söker: Studeranderepresentanter

26 februari, 2021

Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande råd och organ på Arcada:

Arcada kvalitetsråd

Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande insyn i högskolan. Vi söker två ordinarie medlemmar och två suppleanter för att representera studerandes röst i rådet.

 • Rådet består av 10-12 personer.
 • Institutionerna, studieservice, externa medlemmar och studerande är representerade.
 • Sammanträder i regel en gång per månad.
 • Arbetar för att utveckla högskolans kvalitetssystem.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada institutionsråd

Institutionsråden på Arcada arbetar för att stödja och följa upp utvecklingen och kvaliteten av utbildningen inom institutionerna. Till varje råd söks det en ordinarie medlem och en suppleant.

 • Institutionens prefekt fungerar som ordförande.
 • Medlemmarna består av diverse övriga representanter med varierande bakgrund.
 • Sammanträder minst två gånger per läsår.
 • Finns ett råd per institution.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Omprövningsnämnden

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper. Vi söker en ordinarie medlem och en suppleant. 

 • Omprövningsnämnden består av en ordförande, tre övriga personalmedlemmar och en studerandemedlem.
 • Varje medlem har en personlig suppleant.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Du kan läsa mera om styrelsepositionen här.


Ansök till studeranderepresentant via denna länk!

Ansökan till studeranderepresentanter är öppen tills 25.3.2021 kl. 12:00 och representanterna till råden väljs av ASK fullmäktige på deras möte under vecka 12.