ASK office endast genom tidsbokning

På grund av COVID-19 läget just nu kan du endast besöka ASK office genom att beställa en besökstid. ASK office har besökstider endast på onsdagar. Vänligen boka tid med ditt hela namn (förnamn + efternamn) genom denna länk: bit.ly/ASKoffice!

Det går nu även att köpa printkrediter från Kide.app! Observera att om du köper krediter via Kide.app kan det ta 1-2 arbetsdagar innan krediterna är på ditt konto. Du kan köpa krediter här: https://kide.app/…/9967adab-3ad3-4a8c-a695-2d5adea87512/
För att kunna använda printrarna i Arcada måste du ladda printkredit på ditt konto.

Kundservicen vid ASK office är också digital och nås via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.


Ställningstagande: Röstlokaler till campus

Att höja valdeltagandet är ett ständigt diskussionsämne inom politiken. Att placera vallokaler på högskolans områden är en konkret handling av kommunerna för att stödja ungdomars och studerandes deltagande.

Valdeltagandet i kommunalvalet har omtalats i flera år, men av alla människogrupper är ungdomars röstbeteende det mest oroväckande. Av ungdomar var det endast ungefär var tredje som röstade i det senaste kommunalvalet. Om en ökning av valdeltagandet anses önskvärt är det värt att investera i de grupper som för närvarande är underrepresenterade vid valurnan. De ungas röstande måste därför stödjas.

Genom att underlätta röstningen för studerande stöder det också ungdomars valdeltagande. Kommunerna i huvudstadsregionen är hem för ett exceptionellt stort antal studerande, varav många också är unga. I en representativ demokrati är det viktigt att sammansättningen av kommun- och kommunfullmäktige återspeglar grupperna av kommuninvånare. Få studerande eller ungdomar ställer själv upp i val, så att rösta är det mest konkreta sättet för dem att påverka beslut i deras hemkommun.

En lösning på problemet är att organisera vallokaler på campus. Som bäst besöker tusentals studerande ett campus varje dag. En vallokal på ett högskoleområde är en logisk lösning om målet är att öka röstningsaktiviteten. I synnerhet att campus skulle fungera som lokaler för förhandsröstning skulle motivera många studerande att rösta vid sidan om föreläsningar.

Vid högskolor studerar även många internationella studerande, varav få vet att de har rösträtt i finska kommunval. Vallokaler på campus skulle öka studerandes medvetenhet om valet och skulle också kunna uppmuntra studerandegemenskaper att delta i samhällsdebatt.

Det är meningslöst att prata om att involvera ungdomar och studenter i beslutsfattandet om man inte är beredd att vidta konkreta åtgärder.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako


Förlängd kandidatanmälan

Valnämnden har på sitt möte 6.10.2020 konstaterat att det inkommit färre nomineringar än det finns platser i fullmäktige och därför skjuts kandidatanmälan upp med en vecka. Valnämnden har utsett nya tider för kandidatnominering och nya val- och förhandsröstningsdagar.

De nya fastslagna datumen är:

Nomineringen för kandidatanmälan stänger 14.10.2020 kl. 16.00.
Elektronisk förhandsröstning 4-9.11.2020.
Egentliga röstningsdagarna 11-12.11.2020 kl. 10.00-14.00.


Ställ upp i fullmäktigevalet!

Vill du träffa nya människor från andra inriktningar? Vill du förbättra ditt eget campus? Ställ upp som kandidat till fullmäktige och du kommer att kunna bidra till en bättre framtid för dina studier. Kandidatnomineringar är öppen fram tills 4.10.2020.

Varför ställa upp i fullmäktigevalet?
Om du vill använda den högsta beslutsstyrkan i studerandekåren, välja studeranderepresentanter, välja styrelsen för studerandekåren, definiera och besluta om studerandekårens åtgärder och ekonomi eller till och med bestämma kostnaderna för studerandekårens medlemskap, är fullmäktige absolut den rätt plats för dig!

Fullmäktige vad?
Fullmäktige är det högsta beslutfattande organet i studerandekåren. Fullmäktige består av studerande som medlemmarna i studerandekåren väljer genom ett årligt val. Fullmäktige beslutar bland annat om kostnaden för medlemskapet och väljer styrelsen och studeranderepresentanterna för olika råd i skolan. DU bestämmer vem som är med i fullmäktige.

Läs mera på www.asken.fi/val


Ställningstagande: Att stöda utbildning är det bästa sättet att höja sysselsättningen

Huvudstadsregionens studerandekårer är besvikna över det förslag som offentliggjordes av finansministeriet den 14 augusti 2020, vilket skulle försvaga stödet för utbildning med studiestöd och stöd för vuxenutbildning. Som “sysselsättningsåtgärder” föreslår finansministeriet minskningar av studiestödsmånaderna, nedskärningar för studier med arbetslöshetsersättning och stöd för vuxenutbildning.

Finansministeriet föreslår att vuxenutbildningen reformeras för att säkerställa en  förbättrad resursallokeringen, exempelvis genom att övergå till lånebaserade stöd. Ifall en trovärdig lösning inte går att hitta , kommer stöd för vuxenutbildning att avskaffas och fördelar som arbetslöshetsersättning och studeistöd kvarstår för självständiga studier i vuxen ålder. Stöd för vuxenutbildning kommer inte att erhålla pensionsrättigheter i framtiden.

Huvudstadsregionens studerandekårer ser detta som problematiskt, eftersom att stöda utbildning och att möjliggöra utbildning i olika livssituationer är den bästa förutsättningen för att höja sysselsättningen. Högskolorna är förberedda att utveckla livslångt lärande och säkerställa utbildning oavsett ålder och livssituation. Finansministeriets förslag stöder inte denna utveckling. Omvandling av vuxenutbildningsstöd till lånebaserat stöd skulle öka det redan låncentrerade studiestödet. Denna åtgärd uppmuntrar inte till ytterligare utbildning eller utveckling av arbetslivskunskaper.

Finansministeriet föreslår också att sjävständiga studier utvecklas genom att stärka vägledning från ett sysselsättningsperspektiv på ett ändamålsenligt sätt. Huvudstadsregionens studerandekårer anser att vägledningen stärks genom att investera specifikt i att stöda utbildning, och detta kräver resurser, inte nedskärningar av förmåner. Avsikten är att självständiga studier riktas till studier som stöder sysselsättningen, samt mot de arbetslösa som drar mest nytta av dessa studier. Detta skulle till exempel innebära avgränsning vid val av studieinriktning.

Enligt finansministeriet kommer arbete under studier att stödas genom att höja inkomstgränsen för studiebidrag och för att förhindra att studietakten saktas ner dras studiepoängskraven åt per stödmånad så att stödmånaderna räcker enbart till för att slutföra studierna inom utsatt tid. Studielånskompensationens tidsfrist förenas med den utsatta studietiden. 

Huvudstadsregionens studerandekårer ser dock att neddragningen av stödmånaderna inte är stöder utexaminering inom utsatt tid. Att investera i handledning och förbättra kriterierna för kompetens i utbildning, till exempel genom att godkänna och utveckla tidigare kompetenser skulle öka utexaminering inom utsatt tid. En lösning kunde också hittas genom att förbättra möjligheterna till arbete som stöder inlärningen så att studerande inte arbetar på bekostnad av sina studier. Att skära ner på stödmånaderna försvagar en studerandes redan svaga sociala trygghet. Dessutom skulle nedskärningen av stödmånaderna göra allt fler studerande ekonomiskt beroende av en arbetsplats eller inkomststöd och därmed göra det svårare för dem att framskrida i studierna inom utsatt tid.

Huvudstadsregionens studerandekårer kräver att den finska regeringen har en bättre förståelse för vikten av utbildning än finansministeriet och därmed inte för vidare dessa försämringar av förutsättningen att studera som presenteras som sysselsättningsåtgärder. Att höja inkomstgränserna för studiestöd i sig själv däremot ett värdefullt förslag. Utbildning och studier bör emellertid bli allt mer tillgängliga och erbjuda fördelar som stärker utbildningen.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Tilläggsinformation (tyvärr endast på finska) 
Arbeta medan du studerar – ett problem eller en möjlighet på högskolan?-
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160726/okm10.pd
En välmående studerande utexamineras inom utsatt tid – SAMOK 
https://samok.fi/kannanotot/hyvinvoiva-opiskelija-valmistuu-ajallaan/