Enkät om studerandes upplevda hälsa under studietiden

Studerandenas hälsa har länge varit på tapeten och nu har du möjligheten att delta i enkätstudien “Arcadastuderandenas upplevda hälsa under studietiden”. Denna enkätstudie görs i samband med ett examensarbete på Idrott och hälsopromotion. Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kommer att vara anonym under hela processen. Det enda kravet för att delta är att du måste studera på Yrkeshögskolan Arcada. Du har när som helst under enkätens gång rätt att avsluta ditt deltagande utan några förpliktelser.

Undersökningen görs i samarbete med Arcada Studerandekår – ASK och målsättningen är att kartlägga Arcadastuderandenas mående och upptäcka bristfällighet i kårens tjänster. Datan som samlas in kommer att presenteras för Arcada studerandekår – ASKs styrelse 2017, under thesis forumet samt finnas tillgängligt i examensarbetet på Theseus.
Inga svar kommer att plockas ur kontext och datan kommer att presenteras som den insamlats. Vi hoppas att du ger dig tid att svara på enkäten.

Ansvarsperson för undersökningen är Idrott och hälsopromotionsstuderande Jennie Johansson och kan kontaktas på jennie.johansson(a)arcada.fi ifall frågor uppstår.

Vi tackar på förhand för ditt svar och visade intresse!

Klicka här för att fylla i blanketten!