Från kommunalvård till studerandehälsovård

Från och med 1.1.2021 kommer SHVS, Studenternas Hälsovårdsstiftelse, även att omfatta dig som studerande på yrkeshögskolan Arcada. Studenthälsans tjänster, som tidigare varit begränsad till universitetsstudenter, utvidgas genom stiftandet av Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019).

Stiftelsen är inte vinstdrivande, utan tjänsterna finansieras av staten och studerandes hälsovårdsavgifter. När reformen träder i kraft kommer FPA, Folkpensionsanstalten, att finansiera majoriteten av studenthälsan – 77 procent – och det resterande övriga – 23 procent – kommer ur studerandes ficka. Universitetens studentkårer har haft som uppgift att samla in hälsovårdsavgiften från studenterna och utgjorde läsåret 2019-2020 57€ av studentkårernas medlemskapspris, men vid årsskiftet kommer denna roll att övergå till FPA. Förändringen kommer därmed att påverka universitetens studentkårers medlemskapspris, eftersom hälsovårdsavgiften inte längre kommer att vara inräknad i medlemskapet.

För högskolestuderanden, eller närmare sagt för dig som medlem i Arcada studerandekår – ASK kommer förändringen inte att vara märkbar. Naturligtvis kommer reformen att innebära att även alla högskolestuderanden är tvungna att ta del av finansieringen av studenthälsan, vilket innebär betalning av den obligatoriska hälsovårdsavgiften. Men, kårmedlemskapet kommer inte att förändras som ett resultat av reformen. Hälsovårdsavgiften för 2021 är inte fastslagen, men den kommer med högsta sannolikhet att stiga från tidigare år på grund av utökningen av tjänsterna. 

På en riksomfattande nivå kommer reformen att innebära en ökning av användare av studenthälsan från ca 125 000 universitetsstudenter till ca 270 000 universitets- och högskolestudenter. Utökningen av tjänsterna innebär även ökning av närtjänster från 18 orter till 52 orter och från 12 serviceställen till 21 och anställdas antal kommer att öka från runt 550 personer till cirka 1000.