Fullmäktige 2016 konstituerandemöte

När: 30.11.2015 kl. 18:00
Var: F249 Lilla auditoriet, Arcada

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Mötets lagenlighet och beslutsförhet
6. Beviljande av närvaro och yttranderätt
7. Godkännande av föredragningslistan
8. Anteckning av fullmäktiges sammansättning
9. Val av ordförande samt två vice ordförande
10. Val av styrelseordförande 2016
11. Val av styrelse 2016
12. Godkännande av reglemente
13. Val av reglementgrupp
14. Styrelsen informerar
15. Specialföreningarna informerar
16. Övriga ärenden
17. Avslutande av mötet

Alla ASKs medlemmar och anställda har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktiges möten.