Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

Bild Ledamot Namn Valförbund
Ordförande Isa Antas Commedia rf.
I:a vice ordförande Darya Karilahti HoSK r.f.
II:a vice ordförande Atte Kola Commedia rf.
2 Tobias Liljeström Hosk r.f.
3 Alexandra Lang Hosk r.f.
4 Anna Hasselblatt Hosk r.f.
7 Fredrik Grønstrand Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
8 Emil Nystedt Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
9 Joriz Balyout HanSe SF rf
10 Kim Tsokkinen HanSe SF rf
11 Elin Forsström HanSe SF rf
12 Emilia Broman HanSe SF rf
13 Nico Villanen Obunden
14 Ellen Karlsson Obunden
15 Veronika Svenskberg Obunden

avatar

I fall du har frågor gällande fullmäktige vänligen kontakta ASKs generalsekreterare Andreas på adressen andreas@asken.fi.