Fullmäktige

Fullmäktige är studerandekårens högsta beslutsfattande organ.

Fullmäktige har 15 ledamöter och högst 15 suppleanter med mandatperioden ett kalenderår. Endast ordinarie medlemmar i kåren är valbara till fullmäktige och har rösträtt i fullmäktigevalet.

Till fullmäktiges uppgifter hör bl.a. att tillsätta styrelse, övervaka att studerandekåren fullföljer sitt ändamål och att kårens målsättningar uppföljs. Dessutom övervakar fullmäktige kårens ekonomiska intressen. Sådana beslut som kan medföra en avsevärd förändring i studerandekårens ekonomi bör fattas av fullmäktige. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter till högskolestyrelsen och andra sådana kollegiala organ som avses i yrkeshögskolelagens 12§ 2. mom. 4 punkt.

Ledamot Namn Valförbund
Ordförande Victor Carlsson Obunden
I:a vice ordförande Pinja Kettunen Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f.
II:a vice ordförande Martin Mattsson Handel och Service studerandeförening
1 Sebastian Marttinen Handel och Service studerandeförening
2 Amanda Peltonen Handel och Service studerandeförening
5 Josefin Malmberg Kult rf
6 Cera Krook Kult rf
7 Erika Kuosa HoSK
8 Amalia Häger HoSK
9 Wilma Björk HoSK
10 Natalie Fagerlund HoSK
11 Chia Lindroos HoSK
13 Martin Granström Obunden
14 Maksim Sumin Obunden
Ej aktiv ledamot Abbe Karlsson Obunden
avatar

I fall du har frågor gällande fullmäktige vänligen kontakta ASKs generalsekreterare Andreas på adressen andreas@asken.fi.