Kungörelse av fullmäktigeval 2018

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 31.10-7.11.2018.
Elektronisk röstning sker 31.10– 6.11.2018. Röstning sker även utanför biblioteket 7.11 kl. 12-16.
Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren.
Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet
är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)
Kandidatnomineringen till fullmäktigevalet börjar 3.9.2018 och slutar 28.9.2018 kl. 15:00.

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd
kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset
eller på ASKs hemsida.
Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, andreas.lohse(a)arcada.fi,
generalsekreterare, sebastian(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare,
maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet.
Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella
valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i
valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund,
bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på
en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras
signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet
av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under
öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton
(15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat
fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens
fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel
kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden
består av ASK medlemmar 5.10.2018 kl. 23.59. De som inte är ASKs-medlemmar vid denna tidpunkt
är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 9.10.2018 och publiceras
9.10.2018. Medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta
ASKs kontor för att granska vallängden.

Helsingfors, 8.6.2018
Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK