Kungörelse av fullmäktigeval 2020

Röstningsdagar
Egentliga röstningsdagarna 3-4.11.2020 kl. 10.00-14.00 vid Arcada.
Förhandsröstning elektroniskt 28.10.-1.11.2020.

Röstningsplats
Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.

Val av ASKs fullmäktige
Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Vallängd
Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 5.10.2020 kl. 23.59. De som inte är ASK medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 6.10.2020 och publiceras samma dag. Medlemmar har en vecka på sig att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Kandidatanmälningar
Nomineringstiden öppnas den 1.9.2020 kl. 10.00 och stänger den 4.10.2020 kl. 23.59.

Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd digitalt kandidatnomineringsformulär. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för kandidatanmälningar anges före nomineringstiden öppnas.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, ida(a)asken.fi, generalsekreterare, andreas(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att motta och behandla nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Ifall valnämnden så besluter kan kandidatnomineringar även lämnas i ASKs postlåda utanför officen där endast de befullmäktigade har tillgång till dem.

Ingående av valförbund
Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på ett av valförbundet fastställt valförbundsformulär. Ifall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund inlämnas. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för kandidatanmälningar anges före nomineringstiden öppnas.

Ingående av valcirkel
Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud på ett separat fastställt anmälningsformulär anmäler om bildandet av en valcirkel. Valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden ska även lämnas in. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för ingående av valcirkel anges före nomineringstiden öppnas.

Helsingfors, 27.5.2020
Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK