Kungörelse om fullmäktigeval 2014

Val av Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige ordnas genom allmänna val den 4.-6.11.2014 kl. 10.30–14.30 på Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors. Förhandsröstning ordnas elektroniskt. Förhandsröstningen sker 20.– 26.10.2014.

Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet börjar 1.8.2014 och slutar 26.9.2014 kl. 15:00

Kandidatnominering

Kandidater nominerar sig till fyllnadsvalet via en för ändamålet fastställd kandidatnomineringsblankett, som undertecknas egenhändigt. Blanketten kan hämtas från Cor-huset eller på ASKs hemsida www.asken.fi/val.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, dan.gustafsson(a)arcada.fi styrelseordförande, jani(a)asken.fi 050 469 7406, generalsekreterare, jenny(a)asken.fi 050 469 7407 och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att ta emot nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de befullmäktigade har tillgång.

Ingående av valförbund

Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på en fastställd valförbundsblankett tillsammans med en lista på samtliga kandidater och deras signaturer. I fall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund bifogas till blanketten. Valförbundsblanketten kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Ingående av valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden. Blanketten för ingåendet av valcirkel kan hämtas från ASKs kontor under öppettider eller på www.asken.fi/val.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 24.9.2014 kl. 23.59. De som inte är ASKs medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 26.9.2014 och medlemmar har en vecka att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

 

Helsingfors, 30.5.2014

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK