ASK söker: Studeranderepresentanter

Arcada studerandekår – ASK söker studeranderepresentanter till följande råd och organ på Arcada:

Arcada kvalitetsråd

Arcadas kvalitetsråd bevakar hela högskolans intressen och rådet består av en bred grupp med varierande insyn i högskolan. Vi söker två ordinarie medlemmar och två suppleanter för att representera studerandes röst i rådet.

 • Rådet består av 10-12 personer.
 • Institutionerna, studieservice, externa medlemmar och studerande är representerade.
 • Sammanträder i regel en gång per månad.
 • Arbetar för att utveckla högskolans kvalitetssystem.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada institutionsråd

Institutionsråden på Arcada arbetar för att stödja och följa upp utvecklingen och kvaliteten av utbildningen inom institutionerna. Till varje råd söks det en ordinarie medlem och en suppleant.

 • Institutionens prefekt fungerar som ordförande.
 • Medlemmarna består av diverse övriga representanter med varierande bakgrund.
 • Sammanträder minst två gånger per läsår.
 • Finns ett råd per institution.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Omprövningsnämnden

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper. Vi söker en ordinarie medlem och en suppleant. 

 • Omprövningsnämnden består av en ordförande, tre övriga personalmedlemmar och en studerandemedlem.
 • Varje medlem har en personlig suppleant.
 • Mandatperiod 1.8.2021-31.7.2023.
Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Du kan läsa mera om styrelsepositionen här.


Ansök till studeranderepresentant via denna länk!

Ansökan till studeranderepresentanter är öppen tills 22.3.2021 kl. 12:00 och representanterna till råden väljs av ASK fullmäktige på deras möte under vecka 12. 


ASK Styrelse & Fullmäktigepresidium 2021

Arcada studerandekår – ASKs Fullmäktige 2021 höll konstituerande möte 2.12.2020.

Isa Antas (Commedia rf.) valdes till ordförande för fullmäktige 2021.
Till första vice ordförande valdes Darya Karilahti (HoSK r.f.) och till andra vice ordförande Atte Kola (Commedia rf.).

Ida Flemmich valdes till ASK styrelseordförande 2021.
Övriga styrelsemedlemmar 2021 är
Heidi Grönroos
Jessica Hellqvist
Erika Lemberg
Kim Lindstöm
Heidi Rif
Johan ”Joe” Sebbak

Styrelsen håller sitt konstituerande möte och väljer ansvarsområden inom styrelsen i december 2020.

Mera information:
Ida Flemmich, styrelseordförande 2021, ida@asken.fi, 045 327 4231
Darya Pysarenko, styrelseordförande 2020, darya@asken.fi, 050 469 7406


Årets lärare 2020

Vet du en lärare som du skulle vilja tacka för ett väl gjort arbete? En lärare som alltid gör lite extra för att se och höra sina studerande? Kanske någon lärare som gjort något extra för att underlätta distansstudierna eller som du speciellt vill tacka fast det inte går att ses i person!

Arcada studerandekår – ASK väljer årligen Årets lärare och alla studerande i Arcada kan nominera sin favorit! Nomineringar kan göras av enskilda studerande eller studerandegrupper.

Nomineringar lämnas in senast 6.12.2020. Nomineringar utan motivering beaktas inte! Du kan lämna in din nominering här!


SSI söker en ny styrelse för 2021

Svenska Studerandes Intresseförening, eller SSI, söker en ny styrelse för 2021. SSI fungerar som förman för Studentbladet och ordnar evenemang med mera. I styrelsen sitter studerande från olika studentkårer och nationer, så det här är en perfekt plattform för multidisciplinärt samarbete och networking på svenska. Arbetsmängden varierar med styrelsepost, så uppdraget passar precis alla. År 2021 har Studentbladet jubileumsår (110), vilket gör denna möjlighet alldeles unik.

Ifall du är intresserad av att ta dig an uppdraget, ta kontakt med styrelsen innan den 23.11.2020. För att bli invald i SSI måste styrelsen nominera dig som vår representant. Skriv därför en kort motivering för varför vi borde nominera just dig och skicka motiveringen till vår generalsekreterare Andreas på andreas(a)asken.fi.

SSI håller höstmöte fredagen den 27 november 2020 kl.15 där styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för 2021 väljs. Också vid senare tillfällen kan man väljas in i styrelsen 2021, ifall man t.ex. inte kan närvara på höstmötet.

Har du frågor om styrelsearbetet? Ta kontakt med SSI:s styrelse: styrelsen@stbl.fi


Studenthälsovårdstjänsterna 2021

Från 2021 kommer SHVS också att erbjuda studenthälsovård för yrkeshögskolestuderande. För studerande kommer detta att innebära en märkbar ökning av fjärr- och digitala tjänster och nya närtjänster.

Tjänsterna inkluderar bl.a. 

 • grundläggande hälsovård
 • mun- och tandhälsovård
 • psykiska hälsovårdstjänster (se Q&A-sidan för mer information)
 • behandling som kräver expertis hos en specialist eller specialisttandläkare
 • fysioterapi

Kolla nedan för mera information om vad tjänsterna inkluderar!

Från och med våren 2021 kommer alla studerande att betala en vårdavgift till FPA varje termin som berättigar till användningen av SHVS-tjänster. Det kostar inget att boka tid till SHVS-tjänster, men ifall du inte använder din bokade tid debiteras en annulleringsavgift.
Har du några frågor kvar? Läs SHVS-frågor och svar här! Du kan också lämna din egen fråga på sidan.

Studiemiljö- och studiesamfundsarbete

 • Regelbundet samarbete med intressegrupperna, i synnerhet med läroanstalterna och studerandeorganisationerna 
 • Sakkunnigverksamhet Hälsofrämjande kommunikation 
 • Inspektioner av studiemiljöerna vart 3:e år samt årlig uppföljning

Hälsovårdstjänster
Individuell uppföljning och främjande av hälsa, välbefinnande och studieförmåga

 • Hälsorådgivning individuellt och i grupp 
 • Periodiska hälsokontroller:
  1) hälsovårdare och allmänläkare
  2) kontroll av munhälsan och skapande av vårdplan 
 • Förebyggande munhälsoåtgärder 
 • Förebyggande av smittsamma sjukdomar: hälsokontroller, vaccinationer (det nationella vaccinationsprogrammet) 
 • Familjeplanering 
 • Undersökningar, intyg och utlåtanden som hör samman med studierna och som förutsätts i lagen om smittsamma sjukdomar och i övrig lagstiftning 
 • Reserådgivning inkl. studentutbyte (den studerande skaffar själv de vacciner som behövs inför resan, men de kan ges inom studerandehälsovården) 
 • Grundläggande psykologiska undersökningar

Sjukvårdstjänster samt mun- och tandvårdstjänster som ingår i primärvården

 • Bedömning av behovet av vård
 • Icke brådskande vård inkl. behandling som ges inom 1-7 dagar
 • Vård som kräver läkare eller tandläkare om patienten inte är kvalificerad för specialvård
 • Primärvårdslaboratorium och bildtjänster relaterade till diagnos och behandling av sjukdomar
 • Fysioterapi
 • Näringsterapi
 • Talterapi specifikt för studieområdet (inledande undersökning av talstörningar för dem som studerar för ett yrke som kräver muntlig kommunikation)

Läs mer mera på SHVS 2021 egna sida!