Ställningstagande: Att stöda utbildning är det bästa sättet att höja sysselsättningen

Huvudstadsregionens studerandekårer är besvikna över det förslag som offentliggjordes av finansministeriet den 14 augusti 2020, vilket skulle försvaga stödet för utbildning med studiestöd och stöd för vuxenutbildning. Som “sysselsättningsåtgärder” föreslår finansministeriet minskningar av studiestödsmånaderna, nedskärningar för studier med arbetslöshetsersättning och stöd för vuxenutbildning.

Finansministeriet föreslår att vuxenutbildningen reformeras för att säkerställa en  förbättrad resursallokeringen, exempelvis genom att övergå till lånebaserade stöd. Ifall en trovärdig lösning inte går att hitta , kommer stöd för vuxenutbildning att avskaffas och fördelar som arbetslöshetsersättning och studeistöd kvarstår för självständiga studier i vuxen ålder. Stöd för vuxenutbildning kommer inte att erhålla pensionsrättigheter i framtiden.

Huvudstadsregionens studerandekårer ser detta som problematiskt, eftersom att stöda utbildning och att möjliggöra utbildning i olika livssituationer är den bästa förutsättningen för att höja sysselsättningen. Högskolorna är förberedda att utveckla livslångt lärande och säkerställa utbildning oavsett ålder och livssituation. Finansministeriets förslag stöder inte denna utveckling. Omvandling av vuxenutbildningsstöd till lånebaserat stöd skulle öka det redan låncentrerade studiestödet. Denna åtgärd uppmuntrar inte till ytterligare utbildning eller utveckling av arbetslivskunskaper.

Finansministeriet föreslår också att sjävständiga studier utvecklas genom att stärka vägledning från ett sysselsättningsperspektiv på ett ändamålsenligt sätt. Huvudstadsregionens studerandekårer anser att vägledningen stärks genom att investera specifikt i att stöda utbildning, och detta kräver resurser, inte nedskärningar av förmåner. Avsikten är att självständiga studier riktas till studier som stöder sysselsättningen, samt mot de arbetslösa som drar mest nytta av dessa studier. Detta skulle till exempel innebära avgränsning vid val av studieinriktning.

Enligt finansministeriet kommer arbete under studier att stödas genom att höja inkomstgränsen för studiebidrag och för att förhindra att studietakten saktas ner dras studiepoängskraven åt per stödmånad så att stödmånaderna räcker enbart till för att slutföra studierna inom utsatt tid. Studielånskompensationens tidsfrist förenas med den utsatta studietiden. 

Huvudstadsregionens studerandekårer ser dock att neddragningen av stödmånaderna inte är stöder utexaminering inom utsatt tid. Att investera i handledning och förbättra kriterierna för kompetens i utbildning, till exempel genom att godkänna och utveckla tidigare kompetenser skulle öka utexaminering inom utsatt tid. En lösning kunde också hittas genom att förbättra möjligheterna till arbete som stöder inlärningen så att studerande inte arbetar på bekostnad av sina studier. Att skära ner på stödmånaderna försvagar en studerandes redan svaga sociala trygghet. Dessutom skulle nedskärningen av stödmånaderna göra allt fler studerande ekonomiskt beroende av en arbetsplats eller inkomststöd och därmed göra det svårare för dem att framskrida i studierna inom utsatt tid.

Huvudstadsregionens studerandekårer kräver att den finska regeringen har en bättre förståelse för vikten av utbildning än finansministeriet och därmed inte för vidare dessa försämringar av förutsättningen att studera som presenteras som sysselsättningsåtgärder. Att höja inkomstgränserna för studiestöd i sig själv däremot ett värdefullt förslag. Utbildning och studier bör emellertid bli allt mer tillgängliga och erbjuda fördelar som stärker utbildningen.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Tilläggsinformation (tyvärr endast på finska) 
Arbeta medan du studerar – ett problem eller en möjlighet på högskolan?-
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160726/okm10.pd
En välmående studerande utexamineras inom utsatt tid – SAMOK 
https://samok.fi/kannanotot/hyvinvoiva-opiskelija-valmistuu-ajallaan/


Kungörelse av fullmäktigeval 2020

Röstningsdagar
Egentliga röstningsdagarna 3-4.11.2020 kl. 10.00-14.00 vid Arcada.
Förhandsröstning elektroniskt 28.10.-1.11.2020.

Röstningsplats
Utanför Arcadas bibliotek, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.

Val av ASKs fullmäktige
Arcada studerandekår – ASKs fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet för studerandekåren. Fullmäktige har femton (15) ledamöter och högst lika många suppleanter. I fall kandidatantalet i valet är femton konstaterar valnämnden dessa valda och att inget val arrangeras. (Se ASKs valstadga.)

Vallängd
Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Vallängden består av ASK medlemmar 5.10.2020 kl. 23.59. De som inte är ASK medlemmar vid denna tidpunkt är inte röstberättigade i valet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 6.10.2020 och publiceras samma dag. Medlemmar har en vecka på sig att yrka om rättelse till vallängden. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Kandidatanmälningar
Nomineringstiden öppnas den 1.9.2020 kl. 10.00 och stänger den 4.10.2020 kl. 23.59.

Kandidater nominerar sig till fullmäktigevalet via en för ändamålet fastställd digitalt kandidatnomineringsformulär. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för kandidatanmälningar anges före nomineringstiden öppnas.

Valnämnden har befullmäktigat ordförande för valnämnden, ida(a)asken.fi, generalsekreterare, andreas(a)asken.fi och kommunikations- och medlemssekreterare, maria(a)asken.fi, att motta och behandla nomineringar. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Ifall valnämnden så besluter kan kandidatnomineringar även lämnas i ASKs postlåda utanför officen där endast de befullmäktigade har tillgång till dem.

Ingående av valförbund
Inom tidsramen för kandidatnomineringen skall också meddelas om ingående av eventuella valförbund. Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater. Kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i en registrerad förenings namn. Om en kandidat ingår i ett valförbund, bör detta anmälas i samband med den egna kandidatanmälan. Ingående av valförbund meddelas på ett av valförbundet fastställt valförbundsformulär. Ifall ett valförbund ingås i en förenings namn bör en fullmakt från föreningen om ingåendet av valförbund inlämnas. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för kandidatanmälningar anges före nomineringstiden öppnas.

Ingående av valcirkel
Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater. Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud på ett separat fastställt anmälningsformulär anmäler om bildandet av en valcirkel. Valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden ska även lämnas in. Länken till anmälningsformuläret hittas på ASKs hemsida www.asken.fi/val vid öppningen av nomineringstiden.

Valnämnden förbehåller rätten att övergå till fysiska blanketter vid bekymmer relaterade till trovärdigheten bakom det digitala formuläret. Besked om den officiella metoden för ingående av valcirkel anges före nomineringstiden öppnas.

Helsingfors, 27.5.2020
Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK


Information gällande Cor-huset samt ASK office för resten av våren 2020

Vårens undervisningar på Arcada slutförs på distans och campuset öppnar inte för alla studerande förrän på hösten. Av denna orsak har Arcada studerandekår – ASK beslutat att hålla både office och Cor-huset stängt fram tills hösten. Privatbokningar kan ordnas enligt regeringens direktiv fr.o.m. 1.6 så länge de inte överskrider restriktionerna som är i kraft.

Dock för de som måste printa eller kopiera något viktigt för att t.ex. kunna utexamineras innan hösten öppnar vi ASK office med specialarrangemang måndagen 1.6 kl. 13:00-17:00 för möjlighet att ladda krediter för kopiering eller printning. Vi tar endast emot kortbetalning och önskar att ifall du inte känner dig frisk väljer att stanna hemma.

För övrigt fungerar den digitala kundservicen via WhatsApp på 045 327 4220 där du kan skicka både vanligt samt ljudmeddelande under office öppettiderna 10:00-16:00. Du når även oss som vanligt via Facebook, e-post samt telefon, personliga kontaktuppgifter hittas på asken.fi.


Studerandeenkät

Dela med din åsikt om Arcada studerandekår – ASKs verksamhet genom att besvara en kort enkät. Det tar 10-15 min att svara på enkäten. Resultaten hjälper ASK evaluera och utveckla verksamheten.

Du kan samtidigt delta i utlottningen av ett presentkort till Wolt á 50€ genom att fylla i en separat enkät i slutet av denna enkät. Enkätsvaren kan inte kopplas till dina personuppgifter. Enkätsvaren behandlas anonymt. Enkäten är öppen tills 13.5.2020.

Klicka här för att svara på enkäten!


Kunngörelse av ASK fullmäktige 2020 fyllnadsval

Hela kunngörelsen kan du läsa här.

ASK valnämnd har slagit fast datumen för fyllnadsvalet enligt följande. Kandidatnomineringen öppnas den 20.4.2020 kl 8.00 och stänger 31.5.2020 kl 23.59. Alla nomineringar ska skickas in digitalt per e-post till antingen valnämndens ordförande fredrik.gronstrand@arcada.fi, ASKs generalsekreterare andreas@asken.fi eller ASKs kommunikations- och medlemssekreterare maria@asken.fi med följande blankett: Kandidatanmälan till fyllnadsval