Kunngörelse av fullmäktigeval 2017

När: 31.10.-2.11.2017 kl. 10.30-14.30. Förhandsröstning elektroniskt 23-27.10.2017.

Var: Arcada, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.

Vad: Fullmäktige är ASKs högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige består av 15 ledamöter och högst lika många suppleanter.

Hur: Genom att betala din medlemsavgift senast 2.10.2017.

Hur ställa upp?

Kandidatnomineringen till fullmäkitgevalet börjar 14.8.2017 och slutar 25.9.2017 kl. 16:00

Kandidatnominering

Kandidatnomineringen sker genom att fylla i och lämna in en kandidatanmälningsblankett med kandidatens underskrift.

Valförbund

En eller fler medlemmar kan skapa ett valförbund. Ett valförbund får bestå av max. 15 kandidater. Valförbundet kan skapas av enskilda personer eller i en registrerad förenings namn. Ifall valförbundet ordnas i en förenings namn måste föreningen anmäla sitt godkännande genom en fullmakt.

Grundandet av valförbund sker genom att lämna in en blankett för anmälan av valförbund. Till anmälan tilläggs eventuell fullmakt från registrerad förening samt en lista på samtliga kandidater inom valförbundet som dessa personligen undertecknat.

Valcirkel.

Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. En valcirkel kan innehålla max. 15 kandidater.

Grundandet av valcirkel lämnas in på en blankett för anmälan av valcirkel. Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter undertecknade av samtliga kandidater inom valförbunden.

Vallängd

Vallängden består av alla röstberättigade medlemmar i Arcada studerandekår – ASK. Alla medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast 2.10.2017 har rätt att rösta i fullmäktigevalet. Vallängden fastställs på valnämndens möte 5.10.2017 och publiceras 6.10.2017. I fall du som medlem saknar ditt namn från listan har du en vecka tid att skriftligen kontakta valnämndens ordförande eller generalsekreteraren. Medlemmar kan kontakta ASKs kontor för att granska vallängden.

Blanketter och övrig information

Samtliga blanketter kan hämtas utanför ASKs kontor på Cor-huset, Majstadsgatan 11, 00560, eller på ASKs hemsida  www.asken.fi/val. Blanketterna kan returneras till ordförande för valnämnden och generalsekreteraren. Dessa personer svarar även på frågor gällande valet. Kandidatnomineringar kan även lämnas i ASKs postlåda dit endast de ovannämnda har tillgång.

I fall du har frågor gällande valet vänligen vänd dig till valnämndens ordförande Daniela Thomasson, daniela.thomasson(a)arcada.fi eller generalsekreterare, sebastian(a)asken.fi

Helsingfors, 18.5.2017

Valnämnden för Arcada studerandekår – ASK

 

 


Förtjänstteckenkommitté för ASK20

ASK söker nu kandidater till förtjänstteckenkommittén inför kommande årsfest 18.11.2017.

Förtjänstteckenkommittén består av fem (5) till sex (6) av fullmäktige utsedda medlemmar, av vilka en skall vara ASK styrelsemedlem och de övriga gärna representera specialföreningarna och alumner. En av medlemmarna i förtjänstteckenkommittén skall om möjligt även ha suttit i förtjänstteckenkommittén föregående år.

Ifall du är intresserad av att vara med skicka då ett mail till maria(a)asken.fi senast 24.4.2017 och berätta lite om dig själv samt varför du vill vara med! Nämn gärna även om du är intresserad att sitta som ordförande i kommittén.

Förtjänstteckenkommitténs medlemmar väljs på fullmäktiges vårmöte 26.4.2017 och dess mandatperiod fortsätter parallellt med fullmäktiges mandatperiod. Fullmäktige väljer även ordförande för förtjänstteckenkommittén.


Enkät om studerandes upplevda hälsa under studietiden

Studerandenas hälsa har länge varit på tapeten och nu har du möjligheten att delta i enkätstudien “Arcadastuderandenas upplevda hälsa under studietiden”. Denna enkätstudie görs i samband med ett examensarbete på Idrott och hälsopromotion. Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kommer att vara anonym under hela processen. Det enda kravet för att delta är att du måste studera på Yrkeshögskolan Arcada. Du har när som helst under enkätens gång rätt att avsluta ditt deltagande utan några förpliktelser.

Undersökningen görs i samarbete med Arcada Studerandekår – ASK och målsättningen är att kartlägga Arcadastuderandenas mående och upptäcka bristfällighet i kårens tjänster. Datan som samlas in kommer att presenteras för Arcada studerandekår – ASKs styrelse 2017, under thesis forumet samt finnas tillgängligt i examensarbetet på Theseus.
Inga svar kommer att plockas ur kontext och datan kommer att presenteras som den insamlats. Vi hoppas att du ger dig tid att svara på enkäten.

Ansvarsperson för undersökningen är Idrott och hälsopromotionsstuderande Jennie Johansson och kan kontaktas på jennie.johansson(a)arcada.fi ifall frågor uppstår.

Vi tackar på förhand för ditt svar och visade intresse!

Klicka här för att fylla i blanketten!

 


ASK söker studeranderepresentant till Arcada Abs styrelse

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen. I styrelsen sitter en av studerande vald person som för fram studerandes röst i bolagets styrelse. Till styrelsen kan väljas en närvaroanmäld studerande vid Arcada. Studeranderepresentanten väljs av ASKs fullmäktige och fastställs av Arcada Ab:s bolagsstämma i mars 2017. Den valbara behöver inte vara medlem i kåren.

Om du har en djup insyn i högskolepolitiken samt i högskolans verksamhet. Om du är bekant med att arbeta i en dynamisk styrelse och kan både ekonomistyrning och mötesteknik, men om du framför allt brinner för att påverka så att Arcada är en ännu bättre plats att studera på, är du kanske den vi söker.

Mandatperioden varar i två år och inleds efter bolagsstämman 30.3. Du skall vara valbar för hela mandatperioden. Styrelsen sammanträder i regel 6-7 gånger per år på dagstid. Om du passar in på denna beskrivning och känner att detta uppdrag är något för dig, skicka då ett motiveringsbrev med bifogad cv till annika@asken.fi senast måndagen den 20.2. Valet tas av fullmäktige på fullmäktiges möte den 22.2.


Ansök till tutor 2017-2018

Är du en aktiv och social person som vill träffa massvis med nya, trevliga människor, lära dig mycket om samarbete, uppleva en super gruppanda och skaffa vänner för livet? Är ditt svar ja? Då vill du bli tutor!

Tutorerna är en grupp av studerande som bland annat hjälper de nya studerande att komma igång med sina studier, att hitta i Arcadahuset och med olika typer av frågor relaterade till studierna och studielivet.

Infotillfällen
6.2 kl 12 i D173
7.2 kl 12 i D173

Ansökan kan fyllas i här före 19.2.2017. För mera information, kontakta atte@asken.fi