Ställningstagande: Att stöda utbildning är det bästa sättet att höja sysselsättningen

Huvudstadsregionens studerandekårer är besvikna över det förslag som offentliggjordes av finansministeriet den 14 augusti 2020, vilket skulle försvaga stödet för utbildning med studiestöd och stöd för vuxenutbildning. Som “sysselsättningsåtgärder” föreslår finansministeriet minskningar av studiestödsmånaderna, nedskärningar för studier med arbetslöshetsersättning och stöd för vuxenutbildning.

Finansministeriet föreslår att vuxenutbildningen reformeras för att säkerställa en  förbättrad resursallokeringen, exempelvis genom att övergå till lånebaserade stöd. Ifall en trovärdig lösning inte går att hitta , kommer stöd för vuxenutbildning att avskaffas och fördelar som arbetslöshetsersättning och studeistöd kvarstår för självständiga studier i vuxen ålder. Stöd för vuxenutbildning kommer inte att erhålla pensionsrättigheter i framtiden.

Huvudstadsregionens studerandekårer ser detta som problematiskt, eftersom att stöda utbildning och att möjliggöra utbildning i olika livssituationer är den bästa förutsättningen för att höja sysselsättningen. Högskolorna är förberedda att utveckla livslångt lärande och säkerställa utbildning oavsett ålder och livssituation. Finansministeriets förslag stöder inte denna utveckling. Omvandling av vuxenutbildningsstöd till lånebaserat stöd skulle öka det redan låncentrerade studiestödet. Denna åtgärd uppmuntrar inte till ytterligare utbildning eller utveckling av arbetslivskunskaper.

Finansministeriet föreslår också att sjävständiga studier utvecklas genom att stärka vägledning från ett sysselsättningsperspektiv på ett ändamålsenligt sätt. Huvudstadsregionens studerandekårer anser att vägledningen stärks genom att investera specifikt i att stöda utbildning, och detta kräver resurser, inte nedskärningar av förmåner. Avsikten är att självständiga studier riktas till studier som stöder sysselsättningen, samt mot de arbetslösa som drar mest nytta av dessa studier. Detta skulle till exempel innebära avgränsning vid val av studieinriktning.

Enligt finansministeriet kommer arbete under studier att stödas genom att höja inkomstgränsen för studiebidrag och för att förhindra att studietakten saktas ner dras studiepoängskraven åt per stödmånad så att stödmånaderna räcker enbart till för att slutföra studierna inom utsatt tid. Studielånskompensationens tidsfrist förenas med den utsatta studietiden. 

Huvudstadsregionens studerandekårer ser dock att neddragningen av stödmånaderna inte är stöder utexaminering inom utsatt tid. Att investera i handledning och förbättra kriterierna för kompetens i utbildning, till exempel genom att godkänna och utveckla tidigare kompetenser skulle öka utexaminering inom utsatt tid. En lösning kunde också hittas genom att förbättra möjligheterna till arbete som stöder inlärningen så att studerande inte arbetar på bekostnad av sina studier. Att skära ner på stödmånaderna försvagar en studerandes redan svaga sociala trygghet. Dessutom skulle nedskärningen av stödmånaderna göra allt fler studerande ekonomiskt beroende av en arbetsplats eller inkomststöd och därmed göra det svårare för dem att framskrida i studierna inom utsatt tid.

Huvudstadsregionens studerandekårer kräver att den finska regeringen har en bättre förståelse för vikten av utbildning än finansministeriet och därmed inte för vidare dessa försämringar av förutsättningen att studera som presenteras som sysselsättningsåtgärder. Att höja inkomstgränserna för studiestöd i sig själv däremot ett värdefullt förslag. Utbildning och studier bör emellertid bli allt mer tillgängliga och erbjuda fördelar som stärker utbildningen.

Detta ställningstagande har undertecknats av:
Arcada studerandekår – ASK
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helga
Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko 
Diakonia-Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diako
Humanistisen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Tilläggsinformation (tyvärr endast på finska) 
Arbeta medan du studerar – ett problem eller en möjlighet på högskolan?-
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160726/okm10.pd
En välmående studerande utexamineras inom utsatt tid – SAMOK 
https://samok.fi/kannanotot/hyvinvoiva-opiskelija-valmistuu-ajallaan/