Ställningstagande: Studieavgifter och stipendier skulle öka ojämlikheten mellan studerande

16 december, 2022

I en promemoria som offentliggjordes den 8 december föreslog finansministeriet att studieavgifterna skulle kunna användas för att förbättra finansieringen av den högre utbildningen. Några dagar senare rapporterade Yle att universitetens rektorer överväger att införa terminsavgifter när tillfälle ges. Enligt ministeriet skulle studieavgifterna göra det möjligt för universiteten att förbättra utbildningens kvalitet och täcka det finansieringsunderskott som behövs för att höja utbildningsstandarden. Enligt samma förslag skulle studerande kunna finansiera studieavgifterna med ett studielån, som för närvarande är avsett att ge studerandena pengar till bland annat mat och boende under studietiden. Den nuvarande ekonomiska situationen, de stigande levnadskostnaderna och den accelererande inflationen undergräver studerandes relativa inkomster och betalningsförmåga. Dessutom gör de stigande räntorna att studielån är ett mer riskfyllt och dyrare sätt att finansiera studierna. Studerande lever redan under fattigdomsgränsen på sina lån.

Gratis utbildning utgör en hörnsten i det finländska bildningsidealet och att garantera den för alla är viktigt i en välfärdsstat. Det är skandalöst att vårt samhälle ser studerande endast som ett verktyg för att lösa problemen i arbetslivet och inte ser värdet av studerandena eller studierna som sådana. Tidsgränserna för att slutföra studierna förkortas, prestationskraven höjs och studerandes skuldsättning ökar, samtidigt som studerandes välmående minskar, levnadskostnaderna stiger och resurserna för högre utbildning stramas åt. Studerande  är de blivande  sakkunniga  som den finländska välfärdsstaten kommer att behöva mer än någonsin i framtiden. Det verkar dock som om staten inte är beredd att ta hand om dem eller erbjuda dem en verklig möjlighet att studera.

Studerandekårerna ASK, Helga, HUMAKO, Laureamko och O’Diako vill påpeka att det är bevisat att de studieavgifter som uppbärs av studerande från länder utanför EU/EES i praktiken inte har varit till någon nytta för högskolorna. Studieavgifterna har inte ökat finansieringen av de högre utbildningsinstitutionerna, än mindre förbättrat utbildningens kvalitet. Införandet av studieavgifter skulle också stå i stor konflikt med undervisnings- och kulturministeriets mål för den högre utbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet strävar efter att höja utbildningsnivån i Finland och påskynda ungdomars övergång till arbetsmarknaden. Om studieavgifter införs skulle de mest utsatta studerandena  förmodligen bli tvungna att ta fler sabbatsår för att finansiera sin högre utbildning. 

I sin bakgrundspromemoria erkänner finansministeriet att studieavgifterna har en ojämlikhetsskapande effekt och föreslår som lösning ett stipendiesystem som är kopplat till akademiska prestationer. Precis som i USA skulle de mindre bemedlade kunna få möjlighet att avlägga en universitetsexamen om de ligger i topp i sin åldersgrupp, medan de mer välbärgade inte skulle få det. Dessutom skulle prestiationstrycket ytterligare tidigareläggas till grundskolestadiet. Strävan efter lika möjligheter i utbildningen skulle undergrävas. Det finländska samhället behöver till en större grad högutbildad kompetens för att klara av framtidens utmaningar. Detta innebär utmaningar för systemet för högre utbildning, men om målet är att öka andelen av befolkningen som har högre utbildning skulle studieavgifterna sannolikt stå i vägen för detta.  Det är viktigt att hitta sätt att säkra finansieringen av högre utbildning, men studieavgifter är inte lösningen.

På Arcada studerandekår – ASKs vägnar,
Ida Flemmich
ida(a)asken.fi

På Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgas vägnar,
Diana Murashkina
diana.murashkina@helga.fi

På Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOs vägnar,
Sini Riihimäki
sini.riihimaki@humako.net

På Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkos vägnar,
Suvi Nieminen
suvi.nieminen@laureamko.fi

På Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diakos vägnar,
Halla Kokkonen
puheenjohtaja@odiako.fi