Fullmäktigeval

Fullmäktige väljs varje höst genom allmänna, proportionella och hemliga personval. Fullmäktiges mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya fullmäktige konstituerat sig. Fullmäktigvalet hålls senast andra veckan i november. Fullmäktige är det högsta beslutsfattande organet inom ASK och består av 15 medlemmar och högst 15 suppleanter.

 • Alla ASK medlemmar får rösta
 • Sista dagen att betala medlemsavgiften för att få rösta är 9.11.2023 kl. 23.59.
 • Vallängden på de som får rösta fastställs 10.11.2023och finns att granskas på ASKs office.
 • Ifall ditt namn saknas från listan har du 5 vardagar på dig att be om en rättelse genom att kontakta ASKs office.
 • Elektronisk förhandsröstning 1-6.12.2023.
 • Elektroniska förhandsröstningen sker via en länk i din e-post.
 • Egentliga röstningsdagen 7.12.2023 kl. 10.30-14.30.
 • Röstningsplatsen är vid Stora Torget, Jan-Magnus Janssonsplats 1, 00560 Helsingfors.
 • Ta med studiekort eller ID för att rösta i person.
 • Du kan endast rösta engång, alla som röstar får ett halarmärke!

 • Nomineringstiden öppnas den 26.10.2023.
 • Nomineringstiden stänger den 9.11.2023 kl. 23.59.
 • Alla kandidater måste vara ASK medlemmar.
 • Kandidaten måste själv fylla i kandidatanmälan till fullmäktigeval.
 • Ifall du ställer upp för ett valförbund måste du också skriva under valförbundets kandidatlista.
 • En kandidat kan endast höra till ett valförbund.
 • En kandidat har rätt att utgå från ett valförbund före kandidatlistan fastställs.
 • Kandidatanmälan lämnas in elektroniskt här.
 • Om blanketten som lämnats in är felaktig eller bristfällig får du e-post eller personlig anmärkning gällnade detta. Efter det har du 5 varddagar på dig att rätta blanketten.

 • Ett valförbund kan inkludera max. femton (15) kandidater.
 • Ett valförbund kan bildas i en förenings namn eller genom att en eller flera kandidater väljer att ingå valförbund.
 • Ifall ett valförbund bildas i en registrerad förenings namn ska det som bilaga finnas en fullmakt från föreningen.
 • Varje valförbund skall lämna in en lista med underteckningar från alla kandidater som ställer upp i valförbundet.
 • Alla valförbund måste ha ett ombud samt en suppleant.
 • Ombudet samt suppleanten behöver inte ställa upp i valet.
 • Om blanketten som lämnats in är felaktig eller bristfällig får ombudet e-post eller personlig anmärkning gällande detta. Efter det har ombudet 5 vardagar på sig att rätta blanketten.
 • Ett valförbunds ombud har rätt att ta bort en kandidat ur valförbundet som inte är valbar eller ställt upp i flera valförbund.
 • Deadline för alla blanketter är den 9.11.2023 kl. 23.59

 • En valcirkel kan inkludera max. femton (15) kandidater.
 • Två eller fler valförbund kan ingå i valcirkel med varandra.
 • Valcirklar skapas genom att valförbundets ombud tillsammans på en separat fastställd blankett anmäler om bildandet av valcirkel.
 • Till blanketten bör bifogas valförbundens fullmakter signerade av samtliga kandidater inom valförbunden.
 • Deadline för alla blanketter är den 9.11.2023 kl. 23.59